Kutlu Altay Kocaova: ” Kemâl Beğimiz zâlimce şehîd edildi. “

featured

Kutlu Altay Kocaova: ” Kemâl Beğimiz zâlimce şehîd edildi. ” Tehcirde ölen Ermenilerden sorumlu tutularak 10 Nisan 1919’da Beyazıt Meydanı’nda asılan Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, bugün yurdun dört bir yanından gerçekleşecek olan etkinliklerle bir daha anılacak.

Milli Şehid Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey ile ilgili bir yazı kaleme alan Öğretmen-Araştırmacı-Yazar Kutlu Altay Kocaova 103 yıl evvel Boğazlıyan kaymakamı Kemâl Beğimiz, milleti ve vatanı yolunda, zâlimce şehîd edildi. İstanbul hükûmetinin Nemrud Mustafâ ya da Kürd Mustafâ olarak bilinen hâkiminin başkanlığındaki sahte mahkemesinin, sahte karârıyla asıldı. Âilesini ile milletine emânet etti.” ifadelerini kullandı. 

Kutlu Altay Kocaova, Milli Şehid Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey ile ilgili duygu ve düşüncelerini şu sözlerlerle anlattı;

Bugün 10 Nîsan… 103 yıl evvel Boğazlıyan kaymakamı Kemâl Beğimiz, milleti ve vatanı yolunda, zâlimce şehîd edildi. İstanbul hükûmetinin Nemrud Mustafâ ya da Kürd Mustafâ olarak bilinen hâkiminin başkanlığındaki sahte mahkemesinin, sahte karârıyla asıldı. Âilesini ile milletine emânet etti. 1922 yılında TBMM, Kemâl Beğimizi ve Urfa Mutassarrıfı Nusret Beğimize “Millî Şehîd” ünvânı verip, geride kalan âilelerine de maâş bağlatmıştır.

1927 yılında da Ermenî mâllarının Ermenîlerce şehîd edilen İttihâdçılara verilmesi sırasında, Kemâl Beğimizin âilesine de İstanbul’da bir apartman ve ev verilmiştir. Bu konudaki karârnâme de şöyledir:

“Türkiye Cumhûriyeti

Başvekâlet Kalem-i Mahsus Müdüriyeti

Aded 4710

Karârnâme

Ermeni emvâl-i metrûkesinden bulunması hasebiyle Maliye Vekâlet-i Celilesince Evkaf İdaresine devir olunan ve İstanbul İdare Hey’etince yirmi bin lira kıymet takdîr edildiği anlaşılan merbût cedvelde muharrer apartmanla hanenin, 31 Mayıs 926 tarih ve 882 numrolu kanun ahkâmına tevikân (tevirân), Boğazlıyan Ka’imakamı Kemal Bey’in hîn-i vefatında nafakasiyle mükellef bulunduğu zevcesi Hatice ve kerimeleri Müzehher ve Müşerref Hanımlarla Mahdumu Adnan Bey nâmlarına tahsîs ve temlîki, Evkaf Müdüriyyet-i Umûmiyyesinin 2 Şubat 927 tarih ve 31667/17 numrolu tezkiresiyle vukû’bulan teklifi üzerine, İcra Vekilleri Hey’etinin 2 Şubat 927 tarihli ictimâ’ında tasvib ve kabul olunmuşdur.

2 Şubat 927.

Reisicumhur Gâzî M. Kemâl”

Millî Şehîd Kemâl Beğimizin kabri, Kadıköy Kuşdili mezârlığında… Sık sık ziyâret ederim. Çocukluğumdan beri vaktimi geçirdiğim bir yerdir. Ama üzülerek söyleyeyim ki, âilesini Türk milletine emânet eden Kemâl Beğimizi, maâlesef, milleti unutmuştu. 2000’li yılların başına kadar, maâlesef, yanındaki Kâdirî Mahmûd Baba türbesinin gölgesinde kalan, genç, orta, yaşlı kadınların ya da umûdunu kaybetmiş erkeklerin türbeye âdetâ tapındığı, şehîdliğin dibinde tavuk, horoz kesip, kanını etrâfa sıçrattığı, pislik içinde bir yerdi. Üstelik o tavukları satan ve kendisine türbedâr diyen herifin de çamaşırlarını falan astığı bir yerdi. Herifle kaç defâ tartıştım, hatırlamıyorum. Ama her defâsında çevresindeki yaşlı kadınların haksız bulduğu da bendim.

Neyse, sonraki günlerde, 2003 yılıydı sanırım, her dâim üyesi olmakla övündüğüm Elbirliği Derneği’nin çekirdeği olan Orkun Vakfı Gençliği, gelip türbedârın pisliklerini temizleyip, yaptıklarını dağıtınca, sonraki süreçte de birçok kurum ve kuruluş, Millî Şehîdimize sâhib çıkınca, orası toparlandı.

Bugün yine kabirdeki yerimi alacağım. Kaçta gelirim bilemiyorum ama Millî Şehîdimizi yine anacağım. Her yıl olduğu gibi, her yılın her haftasında olduğu gibi…”

Daha fazla haber için : www.sabithaber.com

Kutlu Altay Kocaova: ” Kemâl Beğimiz zâlimce şehîd edildi. “